ATTENTION: Kung nagsasalita ka ng ibang wika, may magagamit kang libreng serbisyo ng tulong sa wika. Makipag-usap sa isang kinatawan ng Valleywise Health o tumawag sa 602-344-5011.