CHÚ † Nếu quý vị nói một ngôn ngữ khác, thì có sẵn các dịch vụ hỗ trợ, miễn phí cho quý vị. Hãy hỏi một đại diện Valleywise Health hoặc gọi số 602-344-5011.